گروه آموزشی : عكاسی
دانشکده : هنرهای تجسمی
مرتبه علمي : استادیار

تقديرنامه ها و افتخارات

1 دريافت لوح سپاس به مناسبت شركت در بخش10 دوره در يك نگاه- ويژه مروري بر آثار منتخب 10 دوره دو سالانه هاي عكس ايران

مرجع اهداء کننده : دو سالانه دهم
مقام :
تاریخ : 1385/08/10


محل برگزاري نمايشگاه موسسه فرهنگي و هنري صبا
2 دريافت لوح تقدير و تنديس جشنواره

مرجع اهداء کننده : سومين جشنواره عكسهاي دريايي ايران
مقام :
تاریخ : 1385/08/01


3 دريافت ديپلم ا فتخار- تنديس دوسالانه

مرجع اهداء کننده : نهمين دو سالانه عكس تهران
مقام :
تاریخ : 1382/04/01


براي ارائة مجموعة عكس مال فروشان

1