گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی مدیریت ساخت

تقديرنامه ها و افتخارات

1 دانشجوي برتر دانشجويان دکتري ورودي سال 1387

مرجع اهداء کننده : دانشکده مهندسي عمران دانشگاه علم و صنعت ايران
مقام :
تاریخ : 1394/03/31


2 رتبه نخست کنکور دکتري تخصصي سال 1387

مرجع اهداء کننده : وزارت علوم و تحقيقات
مقام :
تاریخ : 1387/06/011