گروه آموزشی : هنر اسلامی
دانشکده : صنایع دستی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - صنایع دستی
مرتبه علمي : مربی

تقديرنامه ها و افتخارات

1 پژوهشگر برتر دانشکده صنايع دستي

مرجع اهداء کننده : معاونت پژوهشي دانشگاه هنر اصفهان
مقام : پژوهشگر برتر
تاریخ : 1399/09/30


جشنواره پژوهش و فناوري دانشگاه هنر اصفهان

1