گروه آموزشی : عكاسی
دانشکده : هنرهای تجسمی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - هنرهای تجسمی - سینما
مرتبه علمي : استادیار

تقديرنامه ها و افتخارات

1 ديپلم افتخار

مرجع اهداء کننده : جشنواره بين المللي مقاومت
مقام :
تاریخ : 1392/06/31


2 تقئير نامه

مرجع اهداء کننده : حوزه هنري خراسان جنوبي
مقام :
تاریخ : 1390/05/13


3 تقئير نامه

مرجع اهداء کننده : بنياد شهيد انقلاب اسلامي
مقام :
تاریخ : 1389/12/17


4 تقئير نامه

مرجع اهداء کننده : مرکز رشد و فن آوري
مقام :
تاریخ : 1386/06/05


5 ديپلم افتخار

مرجع اهداء کننده : جشنواره توليدات صداوسيما
مقام :
تاریخ : 1386/06/15


6 ديپلم افتخار

مرجع اهداء کننده : جشنواره جامع دانشگاه هنر تهران
مقام :
تاریخ : 1382/10/10


7 ديپلم افتخار

مرجع اهداء کننده : جشنواره جامع دانشگاه هنر تهران
مقام :
تاریخ : 1382/10/13


8 ديپلم افتخار

مرجع اهداء کننده : اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامي کرمان
مقام :
تاریخ : 1380/10/14


9 ديپلم افتخار

مرجع اهداء کننده : اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامي کرمان
مقام :
تاریخ : 1369/11/10


10 ديپلم افتخار

مرجع اهداء کننده : اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامي کرمان
مقام :
تاریخ : 1368/08/26


11 ديپلم افتخار

مرجع اهداء کننده : جشنواره يونيکا- ايتاليا
مقام :
تاریخ : 1367/11/18


12 ديپلم افتخار

مرجع اهداء کننده : اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامي کرمان
مقام :
تاریخ : 1367/07/25


13 ديپلم افتخار

مرجع اهداء کننده : اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامي کرمان
مقام :
تاریخ : 1366/07/241