گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - جغرافیا وبرنامه ریزی شهری
مرتبه علمي : دانشیار

تقديرنامه ها و افتخارات

1 اثر شايسته تقدير

مرجع اهداء کننده : شهرداري تهران
مقام : رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
تاریخ : 1401/09/15


طرح شهر دوستدار سالمند با حمايت صندوق جمعيت سازمان ملل(UNFPA)، شوراي سالمندي کشور، شهرداري اصفهان و اداره کل بهزيستي استان اصفهان در شهر اصفهان در دو فاز مطالعاتي و برنامه ريزي انجام گرفت. اين طرح به عنوان يک طرح ملي با حمايت سازمان جهاني بهداشت در چهاردهمين جشنواره پژوهش و نوآوري مديريت شهري به عنوان اثر شايسته تقدير برگزيده شده. از همه سازمان ها، همکاران و دانشجوياني که در تدوين و نگارش اين طرح همکاري نموده اند تشکر و قدرداني مي شود.
2 لوح تقدير به پاس اجراي برنامه پايلوت محيط دوستدار سالمند در اصفهان

مرجع اهداء کننده : دکتر وحيد قبادي دانا- معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي
مقام : معاون وزیر رفاه و رئیس سازمان بهزیستی کشور
تاریخ : 1399/12/27


طرح شهر دوستدار سالمند با حمايت صندوق جمعيت سازمان ملل(UNFPA)، شوراي سالمندي کشور، شهرداري اصفهان و اداره کل بهزيستي استان اصفهان در شهر اصفهان در دو فاز مطالعاتي و برنامه ريزي انجام گرفت.
3 عضو هيأت علمي برتر در ارتباط با جامعه و صنعت

مرجع اهداء کننده : دکتر غلامحسين رحيمي
مقام : معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
تاریخ : 1399/09/17


4 طرح پژوهشي ملي برتر در جشنواره پژوهش و نوآوري(جايزه تهران)

مرجع اهداء کننده : شهرداري تهران
مقام : شهردار تهران دکتر پیروز حناچی
تاریخ : 1398/09/23


طرح پژوهشي سند مناسب سازي فضاهاي شهري براي افراد با شرايط خاص در اين جشنواره در بين حدود 4200 اثر ارسالي در حوزة معماري و شهرسازي به عنوان اثر برتر انتخاب شد. يازدهمين جشنواره پژوهش و نوآوري و ششمين جشنواره پژوهش و آموزش در مديريت شهري و روستايي
5 مجري برتر طرح هاي پژوهشي برون دانشگاهي

مرجع اهداء کننده : دانشگاه هنر اصفهان
مقام : معاون پژوهش و فناوری دکتر محمود قلعه نوئی
تاریخ : 1398/09/25


6 پژوهشگر برتر استان اصفهان در سال 1396

مرجع اهداء کننده : استانداري اصفهان
مقام : استاندار اصفهان دکتر محسن مهرعلیزاده
تاریخ : 1396/09/20


استاندار اصفهان
7 رساله کاربردي برتر در دانشگاه اصفهان

مرجع اهداء کننده : دانشگاه اصفهان
مقام : رئیس دانشگاه دکتر محمد حسین رامشت
تاریخ : 1391/07/15


رئيس دانشگاه اصفهان
8 اخذ لوح تقدير و بورسيه موقت از بنياد نخبگان کشور

مرجع اهداء کننده : دانشگاه اصفهان
مقام : رئیس دانشگاه دکتر محمد حسین رامشت
تاریخ : 1391/08/14


رئيس دانشگاه اصفهان
9 ارائه مقاله برتر همايش ملي برنامه ريزي شهري، ضرورت ها و راهکارها

مرجع اهداء کننده : استانداري لرستان
مقام : استاندار لرستان دکتر سید حسین صابری
تاریخ : 1387/02/10


10 پژوهشگر برتر جشنواره نظم و امنيت اجتماعي در استان اصفهان

مرجع اهداء کننده : نيروي انتظامي استان اصفهان
مقام : فرمانده انتظامی کشور سردار احمدی مقدم
تاریخ : 1388/06/151