گروه آموزشی : پژوهش هنر
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
مرتبه علمي : استادیار

تقديرنامه ها و افتخارات

1 مقام نخست عکاسي استان اصفهان، 1381

مرجع اهداء کننده :
مقام :
تاریخ :


2 مقام نخست عکاسي دانشگاه‌هاي شمال‌غرب کشور، 1381

مرجع اهداء کننده :
مقام :
تاریخ :


3 مقام نخست عکاسي کشور در جشنواره مهر، 1382

مرجع اهداء کننده :
مقام :
تاریخ :


4 رتبه دوم کنکور کارداني به کارشناسي، 1382

مرجع اهداء کننده :
مقام :
تاریخ :


5 رتبه نخست کنکور دکترا، 1387

مرجع اهداء کننده :
مقام :
تاریخ :


6 رتبه نخست دوره کارشناسي ارشد، 1387

مرجع اهداء کننده :
مقام :
تاریخ :


7 پژوهشگر جوان نمونه کشور در گروه هنر، 1387

مرجع اهداء کننده :
مقام :
تاریخ :


8 رتبه نخست دوره دکتري، 1390

مرجع اهداء کننده :
مقام :
تاریخ :1