گروه آموزشی : موزه و گردشگری
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - کارآفرینی گرایش سازمانی

تقديرنامه ها و افتخارات

1 تاليف کتاب نونگاشت کارآفريني و توليد

مرجع اهداء کننده : وزارت آموزش و پرورش- وزير
مقام :
تاریخ : 1395/06/25


2 پايان نامه نمونه مقطع کارشناسي ارشد

مرجع اهداء کننده : دانشگاه تهران- رئيس دانشگاه
مقام :
تاریخ : 1391/09/25


3 دانشجوي نمونه دانشگاه تهران

مرجع اهداء کننده : دانشگاه تهران- رئيس دانشگاه
مقام :
تاریخ : 1396/11/201