گروه آموزشی : مرمت آثار و اشیاء فرهنگی
دانشکده : حفاظت و مرمت
مرتبه علمي : دانشیار

بيوگرافي

نام : امید نام خانوادگی : عودباشی
تاریخ تولد : 1357/06/30
محل تولد : خرم آباد
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
پایه ترفیع سالیانه : 0 آخرین تاریخ ترفیع :
ایمیل دانشگاهی : o.oudbashi@aui.ac.ir
ایمیل : omid.oudbashi@yahoo.com
آدرس گوگل اسکالر :
زمینه تحقیقاتی : فرايندهاي خوردگي در اشياء فلزي باستاني؛ حفاظت و مرمت آثار فلزي تاريخي؛ حفاظت و مرمت آثار و تزيينات سنگي تاريخي؛ فلزگري کهن و معدنکاري باستاني؛ حفاظت باستان شناسي؛ حفاظت پيشگيرانه؛
سوابق علمی و تحصیلی