گروه آموزشی : باستان شناسی
دانشکده : حفاظت و مرمت
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - باستان شناسی

بيوگرافي

نام : حمیدرضا نام خانوادگی : قربانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
پایه ترفیع سالیانه : 0 آخرین تاریخ ترفیع :
ایمیل دانشگاهی : hr.ghorbani@aui.ac.ir
ایمیل :
آدرس گوگل اسکالر :
زمینه تحقیقاتی : باستان شناسی پیش از تاریخ- باستان شناسی انسان شناختی- باستان شناسی هنر
سوابق علمی و تحصیلی
1 درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : باستان شناسی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تهران سال اخذ مدرک : 1381
عنوان پایان نامه :
2 درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : باستان شناسی (گرایش پیش از تاریخ)
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تربیت مدرس سال اخذ مدرک : 1384
عنوان پایان نامه : برهم کنش اقتصادی-اجتماعی کوچ گران و یکجانشینان و نقش آن بر تحول الگوهای استقراری در زاگرس مرکزی در دوره کلکولیتیک (باستان مردم شناسی)
3 درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : باستان شناسی (گرایش پیش از تاریخ)
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تربیت مدرس سال اخذ مدرک : 1391
عنوان پایان نامه : همگرایی یا واگرایی بین جوامع فراپارینه سنگی و آغاز نوسنگی؛ ترکیب پژوهش های باستان شناختی زاگرس مرکزی با کوهپایه های زاگرس و توروس