مرتبه علمي : دانشیار

بيوگرافي

نام : محمود نام خانوادگی : محمدی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
پایه ترفیع سالیانه : 0 آخرین تاریخ ترفیع :
ایمیل دانشگاهی : m.mohammadi@aui.ac.ir
ایمیل :
آدرس گوگل اسکالر :
زمینه تحقیقاتی :