مرتبه علمي : دانشیار

کتاب ها

1 هيدگر، لوگوس و حقيقت

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 90
ناشر :
نام ناشر : نشر پرسش
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک : 0978-964-8687-66-8
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
2 کتاب مجموعه مقالات تخيل و مرگ در ادبيات و هنر

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 91
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : انتشارات سخن
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
3 چاپ کتاب جيبي( نقش خيال در آفرينش هنري)

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 88
ناشر :
نام ناشر : حوزه هنري اصفهان
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
4 زبان در تفکر هايدگر

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1393
ناشر :
نام ناشر : نشر ايران
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
5 پديدار شناسي نزد مرلوپونتي

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 89
ناشر :
نام ناشر : نشر پرسش
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک : 0978-964-8687-65-1
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -

1