گروه آموزشی : اقتصاد و کارآفرینی
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - علوم اقتصادی

کتاب ها

1 ارزشگذاري فرهنگ: روش ها و نمونه هايي از اقتصاد فرهنگ

زبان اصلی : فارسي
نوع : ترجمه
سال چاپ : در دست چاپ
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : حوزه هنري استان اصفهان- دانشگاه هنر اصفهان
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
2 انتخاب عمومي: تحليل قواعد بازي اجتماعي از ديکتاتوري تا دموکراسي

زبان اصلی : فارسي
نوع : ترجمه
سال چاپ : 1395
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : نشر نور علم
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
3 نگاهي به مطالعات آمايش سرزمين، با تأکيد بر تجربه آمايش استان اصفهان

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1395
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : شهرک علمي تحقيقاتي استان اصفهان
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -

1