گروه آموزشی : عكاسی
دانشکده : هنرهای تجسمی
مرتبه علمي : استادیار

کتاب ها

1 مرد-مسابقه عکس ماه ريز-1387

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال چاپ : 1390
ناشر :
نام ناشر : ماه ريز - تهران
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک : ISBN: 978-064-7049-46-7
تیراژ : 1500
نوبت چاپ :

چاپ 2 عکس در کتاب مرد
2 کتاب نهمين دو سالانه عکس تهران

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال چاپ :
ناشر :
نام ناشر : ناشر: موسسه توسعه هنرهاي تجسمي
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ :

چاپ عکس درکتاب- نهمين دو سالانه عکس تهران، ناشر: موسسه توسعه هنرهاي تجسمي، چاپ اول، تهران 1383.
3 اولين مسابقه عکس گفتگو

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال چاپ : 1383
ناشر :
نام ناشر : انتشارات مركز بين المللي گفتگوي تمدن ها
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ :

- چاپ عكس در كتاب عكس- اولين مسابقه عکس گفتگو. انتشارات مركز بين المللي گفتگوي تمدن ها، چاپ صنوبر، چاپ اول، تهران 1383.
4 به ياد مرتضي مميز

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال چاپ :
ناشر :
نام ناشر : انجمن هنر مندان نقاش ايران
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ :

عكاسِ كتاب- به ياد مرتضي مميز- انتشارات ، انجمن هنر مندان نقاش ايران، چاپ ، موسسه فرهنگي و پژوهشي چاپ و نشر نظر، تهران، اسفند 1384.
5 سومين جشنواره عكسهاي دريايي ايران

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال چاپ : 1385
ناشر :
نام ناشر : ناشر روابط عمومي و امور بين الملل سازمان بنادر و كشتيراني
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ :

چاپ عكس در كتاب- سومين جشنواره عكسهاي دريايي ايران، ناشر روابط عمومي و امور بين الملل سازمان بنادر و كشتيراني - تهران ، 1385 .
6 ايران : مردم ، جاده ها و مناظر

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال چاپ : 2007
ناشر :
نام ناشر : مرکز فرهنگي کاندياني- ونيز ايتاليا
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ :

چاپ يک 1عکس در کتاب- ايران : مردم ، جاده ها و مناظر. مرکز فرهنگي کاندياني .چاپ مارسيليو، ونيز ، ايتاليا، 2007
7 شهر زيباي من

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال چاپ : 1388
ناشر :
نام ناشر : انتشارات سوره مهر
تعداد صفحات : -
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ :

چاپ عکس در کتاب- شهر زيباي من ، خانه عکاسان ايران حوزه هنري،انتشارات سوره مهر( خانه عکاسان ايران )، چاپ اول، تهران 1388.

1