گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مرمت و احياي بناها و بافت هاي تاريخي

کتاب ها

1 بررسي الگوهاي شکل دهنده مدارس تاريخي ايران

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : در دست چاپ
ناشر :
نام ناشر :
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : ابوذر صالحی - بهروز شهبازی -

ساير همکاران: نويد نحوي، محمد جواد بينا، عاطفه کاردان همکاران صفحه آرايي: سيد مسيح مشگ فروش، محمد رضايي ندوشن

1