گروه آموزشی : موزه و گردشگری
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - کارآفرینی گرایش سازمانی

کتاب ها

1 قوانين و مهارت‌هاي کسب و کار

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1397
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : مرکز نشر دانشگاهي
تعداد صفحات : 220
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - - - -

تدريس در دانشگاه‌هاي علمي- کاربردي
2 مديريت کسب و کار و بهره‌وري

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1397
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : مرکز نشر دانشگاهي
تعداد صفحات : 220
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - - - -

تدريس در دانشگاه‌هاي علمي- کاربردي
3 مديريت خانواده و سبک زندگي

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1397
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي- دفتر تاليف کتب درسي
تعداد صفحات : 160
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - - - -
4 اخلاق حرفه‌اي

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1397
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي- دفتر تاليف کتب درسي
تعداد صفحات : 112
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - - - -

تدريس در پايه دوازدهم رشته‌هاي فني حرفه‌اي و کاردانش- وزارت آموزش و پرورش
5 کارگاه کارآفريني و توليد

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1395
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي- دفتر تاليف کتب درسي
تعداد صفحات : 123
قطع کتاب : رحلي
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 3
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - - - -

تدريس در پايه‌هاي دهم و يازدهم رشته‌هاي نظري- وزارت آموزش و پرورش
6 ارتباط موثر

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1396
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي- دفتر تاليف کتب درسي
تعداد صفحات : 218
قطع کتاب : رحلي
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 2
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - - -

تدريس در پايه دهم رشته‌هاي فني حرفه‌اي و کاردانش
7 نوآوري و کارآفريني

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1396
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي- دفتر تاليف کتب درسي
تعداد صفحات : 200
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - - - -

تدريس در پايه يازدهم رشته‌هاي فني حرفه اي و کاردانش- وزارت آموزش و پرورش

1