گروه آموزشی : عكاسی
دانشکده : هنرهای تجسمی
مرتبه علمي : استادیار

نمایشگاههای انفرادی


تاریخ : 1394/06/23
بازدید : 135

نمايشگاههای انفرادي :

1- دانشگاه هنر اصفهان- دستها سخن می گویند(مجموعه انسان ايراني6 )- گالری دانشکده هنر های تجسمی- اصفهان آذر 1393

2-گالری عکس تهران- دستها سخن می گویند (مجموعه انسان ايراني6 ) - تهران 23 تا 29 آبان 1393

3- مرکز ارتباطات فرهنگی کلایپدا- دستها سخن می گویند(مجموعه انسان ايراني6 )- لیتوانی 14 خرداد تا 30 تیر 1392.

4-گالری هفت ثمر - بسوی بهشت ( مناظر شهری - درخت ) - تهران آذر 1390.

5-گالری هفت ثمر - راب های کمونیست - تهران آبان 1386.

6- نگار خانه لاله - كَرِني َزنان (مجموعه انسان ايراني5 ) - تهران بهمن 1384.

7- گالري هفت ثمر- چمخاله دريا كنار (مجموعه انسان ايراني4 ) - تهران آذر 1383.

8- گالري خانة هنرمندان ايران- ايران ، ايتاليا، فرانسه (مجموعه انسان ايراني3 و انسان خارجي 1 ) تهران- مرداد 1383

9- گالري طراحان آزاد - مال فروشان (مجموعه انسان ايراني2 )- تهران دي 1382.

10- گالري برگ- نگاهي به گرمابه هاي سنتي (مجموعه انسان ايراني1 ) تهران- بهمن 1381.