گروه آموزشی : عكاسی
دانشکده : هنرهای تجسمی
مرتبه علمي : استادیار

عضو انجمن صنفي عكاسان مطبوعات ايران


تاریخ : 1394/07/06
بازدید : 81

عضو انجمن صنفي عكاسان مطبوعات ايران از سال 1379 تاکنون.