گروه آموزشی : عكاسی
دانشکده : هنرهای تجسمی
مرتبه علمي : استادیار

عضو و مؤسس گروه عكاسان بيست


تاریخ : 1394/07/06
بازدید : 81

عضو و  مؤسس گروه عكاسان بيست از سال1383 تاكنون