گروه آموزشی : عكاسی
دانشکده : هنرهای تجسمی
مرتبه علمي : استادیار

عضو پیوسته مؤسسه توسعه هنرهاي تجسمي


تاریخ : 1394/07/06
بازدید : 82

عضو پیوسته مؤسسه توسعه هنرهاي تجسمي از سال 1384 تاكنون