گروه آموزشی : عكاسی
دانشکده : هنرهای تجسمی
مرتبه علمي : استادیار

عضو اصلی انجمن عکاسان ایران


تاریخ : 1394/07/06
بازدید : 76

عضو اصلی انجمن عکاسان ایران 1388 تاکنون