گروه آموزشی : عكاسی
دانشکده : هنرهای تجسمی
مرتبه علمي : استادیار

نمایشگاه ها

نمایشگاههای انفرادی
تاریخ : 1394/06/23
بازدید : 138

نمایشگاه های گروهی
تاریخ : 1394/02/06
بازدید : 142


1