گروه آموزشی : عكاسی
دانشکده : هنرهای تجسمی
مرتبه علمي : استادیار

عضویت در انجمن ها

عضو اصلی انجمن عکاسان ایران
تاریخ : 1394/07/06
بازدید : 59

عضو انجمن عكاسي كانادا ( CAPA )
تاریخ : 1394/07/06
بازدید : 64

عضو پیوسته مؤسسه توسعه هنرهاي تجسمي
تاریخ : 1394/07/06
بازدید : 61

عضو و مؤسس گروه عكاسان بيست
تاریخ : 1394/07/06
بازدید : 63

عضو انجمن صنفي عكاسان مطبوعات ايران
تاریخ : 1394/07/06
بازدید : 62


1