گروه آموزشی : پژوهش هنر
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
مرتبه علمي : استادیار

دانلود فايل

1 بررسی ساختاری آثار گنجینه جیحون
تعداد فایل ها : 0
بازدید : 79
2 وجه کالایی خودآیینی اثر هنری در زیباشناسی آدورنو
تعداد فایل ها : 0
بازدید : 80
3 ساخت الگویی برای تحلیل جهان هنر معاصر براساس دستگاه روحانی جهان دینی با استفاده از جامعه شناسی دین ماکس وبر
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 78
4 تحلیل نشانه‌شناختی شیوه‌های رمزگذاری در آثار «رنه مگریت»
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 86
5 باژگوني يک نماد
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 151
6 بررسی تطبیقی پارچه‌بافی دوران مفرغ شهرسوخته با مصر، آناتولی و میان‌رودان ـ 93
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 215
7 بررسی تطبیقی نخستین پیکرک‌های انسانی در داسه بارور ـ 93
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 261
8 گونه‌شناسی و نمادشناسی زیورهای لرستان در دوران مفرغ و آهن ـ 92
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 136
9 گیاه زندگی در ایران، میان‌رودان و مصر باستان ـ 92
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 197
10 پیدایش اجتماع همگرا در نیم سده نخست برآمدن هخامنشیان ـ 92
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 127
11 گوپت و شیردال در خاور باستان ـ 91
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 152
12 برادران کارامازوف، انجیل به روایت فئودور ـ 91
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 114
13 کهن‌الگوی شیر در ایران، میان‌رودان و مصر باستان ـ 91
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 199
14 رقص، بازی، نمایش ـ 90
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 170
15 تندیس‌های ایزدبانوان ایران ـ 89
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 150
16 مفهوم نمادین بن‌مایه ماهی درهم در قالی ایرانی ـ 88
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 161

1