گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - طراحی فضاهای آموزشی
مرتبه علمي : استاد تمام

اختراعات