گروه آموزشی : فرش
دانشکده : صنایع دستی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - مرمت اشیای فرهنگی وتاریخی

اختراعات