گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : - شهرسازی

سوابق اجرایی

1 عضوء کمیته سیما و منظر شهری شهرداری کاشان

مؤسسه محل اشتغال : کاشان
تاریخ شروع : 1395/08/28
تاریخ خاتمه : 1396/08/28


2 مدیر واحد کنترل نمای شهری شهرداری کاشان

مؤسسه محل اشتغال : کاشان
تاریخ شروع : 1392/12/01
تاریخ خاتمه : 1394/01/01


3 مسئول دفتر مهندسین مشاور آرمانشهر

مؤسسه محل اشتغال : اصفهان
تاریخ شروع : 1388/02/21
تاریخ خاتمه : 1396/07/01


4 هیات علمی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1389/11/30
تاریخ خاتمه :1