گروه آموزشی : عكاسی
دانشکده : هنرهای تجسمی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - پژوهش هنر
مرتبه علمي : استادیار

سوابق اجرایی

1 عضو هیئت علمی

مؤسسه محل اشتغال : دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
تاریخ شروع : 1382/08/01
تاریخ خاتمه : 1387/06/31


2 عضو هیئت علمی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1387/07/01
تاریخ خاتمه :


3 معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1401/12/24
تاریخ خاتمه : 1402/06/28


4 مدیر گروه آموزشی عکاسی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1401/07/17
تاریخ خاتمه :


5 مدیر گروه آموزشی عکاسی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1392/07/01
تاریخ خاتمه : 1394/10/301