مرتبه علمي : استادیار

سوابق اجرایی

1 نماينده رياست هئات اجرايي حذب در کارگروه صلاحيت عمومي

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


2 عضو حقوقي کارگروه بررسي صلاحيت علمي دانشکده تجسمي و کاربردي

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


3 عضو کميته بررسي صلاحيت علمي اعضاي هيات علمي متقاضي جذب و استخدام درگروه گرافيک

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


4 عضو کميته بررسي درخواست‌هاي جذب دانشکده تجسمي

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


5 مدير آموزش دانشگاه

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


6 مدير گروه آموزشي ارتباط تصويري

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1385/07/18
تاریخ خاتمه : 1390/07/18


7 سرپرست دانشجويان غير ايراني دانشگاه

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1385/06/13
تاریخ خاتمه :


8 عضو شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مواد مخدر استان اصفهان

مؤسسه محل اشتغال : مبارزه با مواد مواد مخدر استان اصفهان
تاریخ شروع : 1383/03/18
تاریخ خاتمه : 1385/07/15


9 سرپرست حوزه معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1383/07/15
تاریخ خاتمه : 1385/07/15


10 مدير دانشجويي و فرهنگي

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1381/11/13
تاریخ خاتمه : 1383/07/15


11 سرپرست حوزه معاونت دانشجويي و فرهنگي

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1379/07/19
تاریخ خاتمه : 1380/06/21


12 سرپرست حوزه معاونت آموزشي دانشگاه

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1379/07/19
تاریخ خاتمه : 1380/06/21


13 مدير گروه آموزشي نقاشي

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1379/06/09
تاریخ خاتمه : 1380/06/08


14 مدير گروه آموزشي نقاشي

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر
تاریخ شروع : 1378/07/06
تاریخ خاتمه : 1379/06/091