مرتبه علمي : دانشیار

سوابق اجرایی

1 عضو ستاد اجرایی انتخاب دانشجوی نمونه کشوری

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1385/12/01
تاریخ خاتمه : 1387/12/01


2 عضویت در کمیته کارآفرینی دانشگاه هنر اصفهان

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1385/06/15
تاریخ خاتمه :


3 نماینده دانشگاه هنر در شورای پژوهش فرهنگستان هنر

مؤسسه محل اشتغال : فرهنگستان هنر تهران
تاریخ شروع : 1385/01/01
تاریخ خاتمه : 1385/12/29


4 نماینده دانشگاه هنر در شورای پژوهش فرهنگستان هنر

مؤسسه محل اشتغال : فرهنگستان هنر تهران
تاریخ شروع : 1384/06/07
تاریخ خاتمه : 1385/01/01


5 مسوول برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1381/09/16
تاریخ خاتمه : 1386/09/16


6 مسئول برگزاری هفته پژوهش

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1381/09/30
تاریخ خاتمه : 1389/09/30


7 مدیر گروه شهرسازی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1382/09/18
تاریخ خاتمه : 1383/12/01


8 مدیر پژوهش دانشگاه

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1381/05/29
تاریخ خاتمه : 1386/12/29


9 نماینده دانشکده معماری – شهرسازی در شورای پژوهش

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1389/05/18
تاریخ خاتمه : 1390/05/18


10 استاد مشاور دانشجویان شاهد ایثارگر

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1387/08/15
تاریخ خاتمه : 1389/08/15


11 عضو شورای پژوهش دانشگاه

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1388/03/12
تاریخ خاتمه : 1389/03/12


12 عضو کار گروه بررسی صلاحیت علمی اعضای هیات علمی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1389/04/01
تاریخ خاتمه : 1391/04/01


13 عضو شورای پژوهشی دانشگاه

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1385/12/01
تاریخ خاتمه : 1387/12/011