گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
مرتبه علمي : مربی

  • برنامه درسی و جزوه درس ارگونومی 2 ترم بهمن 98-1399 بر روی سایت قرار گرفت
  • برنامه درسی و جزوه درس جامعه شناسی ترم بهمن 98-1399 بر روی سایت قرار گرفت
سوابق اجرایی

1 مدیر عامل

مؤسسه محل اشتغال : شرکت رنگین فکر هیوا
تاریخ شروع : 1394/06/01
تاریخ خاتمه :


تاسیس شرکت در مرکز رشد تخصصی هنر
2 مشاور سیستم ها و مدیریت

مؤسسه محل اشتغال : شرکت آبان بسپار توسعه
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


3 مشاور ارشد ایمنی و بهداشت

مؤسسه محل اشتغال : شرکت گاز استان همدان
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


4 مشاور ارشد ارگونومی

مؤسسه محل اشتغال : بانک مسکن
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


5 مشاور ارشد ارگونومی

مؤسسه محل اشتغال : بانک کشاورزی
تاریخ شروع : 1389/01/01
تاریخ خاتمه : 1390/07/011