مرتبه علمي : مربی

سوابق اجرایی

1 سرپرست معاونت دانشجویی و فرهنگی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1395/11/20
تاریخ خاتمه : 1397/06/31


2 سرپرست مدیریت فرهنگی و اجتماعی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1395/07/25
تاریخ خاتمه : 1395/11/20


3 معاون فرهنگی و دانشجویی

مؤسسه محل اشتغال : دانشکده سما دانشگاه آزاد اسلامی اراک
تاریخ شروع : 1389/02/01
تاریخ خاتمه : 1389/06/30


4 مدیر امور فرهنگی

مؤسسه محل اشتغال : دانشکده سما دانشگاه آزاد اسلامی اراک
تاریخ شروع : 1384/07/01
تاریخ خاتمه : 1389/01/30


کسبت رتبه اول مدیر نمونه فرهنگی کشور در سالهای 1385 و 1386

1