مرتبه علمي : دانشیار

سوابق اجرایی

1 سرپرست دانشکده هنر ادیان و تمدن ها

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1394/02/01
تاریخ خاتمه : 1395/02/01


2 معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه هنر اصفهان

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1393/02/01
تاریخ خاتمه : 1394/02/01


3 معاون علمی و پژوهشی کانون بسیج اساتید دانشگاه هنر اصفهان

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1393/02/01
تاریخ خاتمه : 1400/02/01


4 مدیرگروه دوره دکتری پژوهش هنر

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1391/02/01
تاریخ خاتمه : 1393/02/01


5 عضو هئیت ممیزه منتخب هیات دانشگاه

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1391/02/01
تاریخ خاتمه : 1400/02/01


6 عضو کمیته راهبردی دوره دکتری پژوهش هنر

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1390/02/01
تاریخ خاتمه : 1400/02/01


7 عضو کارگروه بررسی توانایی علمی متقاضیان جذب در دانشکده هنر ادیان و تمدن ها

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1389/02/01
تاریخ خاتمه : 1395/02/01


8 معاونت آموزشی دانشکده هنر ادیان و تمدن ها

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1389/02/01
تاریخ خاتمه : 1394/02/01


9 مدیرگروه کارشناسی ارشد هنر اسلامی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1389/02/01
تاریخ خاتمه : 1391/02/01


10 عضو هئیت علمی دانشگاه هنر اصفهان

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1388/08/01
تاریخ خاتمه :1