دانشکده : حفاظت و مرمت
مرتبه علمي : دانشیار

سوابق اجرایی

1 ناظر علمي فعاليتهاي انجمن علمي دانشجويان رشته باستان شناسي

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه محقق اردبيلي
تاریخ شروع : 1387/07/01
تاریخ خاتمه : 1391/10/29


2 عضو برگزيدة سازمان سنجش آموزش كشور در طرح سؤالات دروس ارشد رشتة باستان شناسي

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه محقق اردبيلي
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


3 عضو دفتر همکاريهاي مشترک دانشگاه و ميراث فرهنگي, صنايع دستي و گردشگري

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه محقق اردبيلي
تاریخ شروع : 1386/01/19
تاریخ خاتمه : 1391/10/23


4 عضو هستة کميتة گردشگري علمي استان اردبيل

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه محقق اردبيلي
تاریخ شروع : 1386/06/12
تاریخ خاتمه : 1391/10/23


5 نمايندة تام الاختيار دانشگاه در شوراي تخصصي صنايع دستي وزارت علوم

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه محقق اردبيلي
تاریخ شروع : 1388/11/11
تاریخ خاتمه : 1391/10/23


6 معاون آموزشي، پژوهشي و دانشجويي

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه محقق اردبيلي
تاریخ شروع : 1387/12/20
تاریخ خاتمه : 1389/10/07


دانشكدة ادبيات و علوم انساني نمين

1