گروه آموزشی : ارتباط تصویری
دانشکده : هنرهای تجسمی
مرتبه علمي : استادیار

سوابق اجرایی

1 عضو هیات داوران سیزدهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی و صنایع دستی امام رضا(ع)

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


2 عضو شورای سیاستگذاری سیزدهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی و صنایع دستی امام رضا(ع)

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


3 دبیر هنر سومین کنفرانس ملی بازی های رایانه ای فرصت ها، چالش ها

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه اصفهان
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


4 سرپرست کمیته هنر دومین کنفرانس ملی بازی های رایانه ای فرصت ها، چالش ها

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه اصفهان
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


5 دبیر کمیته کارگروه بررسی توانایی علمی متقاضیان جذب دانشکده

مؤسسه محل اشتغال : دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


6 مشاور انجمن علمی گروه آموزشی ارتباط تصویری دانشکده هنرهای تجسمی و کاربردی

مؤسسه محل اشتغال : دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


7 عضو حقوقی کمیته منتخب هیات ممیزه(کمیته ارتقاء)

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


8 دبير جشنواره طرح و نقش، نخستين سمينار و جشنواره تخصصي طرح، نقش و رنگ فرش دستباف

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه شهركرد
تاریخ شروع : 1387/02/24
تاریخ خاتمه : 1387/02/26


9 مدیر گروه صنايع دستي

مؤسسه محل اشتغال : دانشكده هنر دانشگاه شهركرد
تاریخ شروع : 1386/11/01
تاریخ خاتمه : 1389/12/29


10 سرپرست دانشکده ی هنرهای تجسمی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1394/08/26
تاریخ خاتمه :


11 معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده

مؤسسه محل اشتغال : دانشکده ی هنرهای تجسمی
تاریخ شروع : 1391/11/14
تاریخ خاتمه :


12 مدیر گروه ارتباط تصویری(گرافیک)

مؤسسه محل اشتغال : دانشکده هنرهای تجسمی
تاریخ شروع : 1390/11/01
تاریخ خاتمه :1