گروه آموزشی : موزه و گردشگری
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی

سوابق اجرایی

1 معاون پژوهشی

مؤسسه محل اشتغال : خانه هنرمندان ایران
تاریخ شروع : 1390/07/01
تاریخ خاتمه : 1394/08/30


2 مدیر نگارخانه

مؤسسه محل اشتغال : گالری هنری ساربان
تاریخ شروع : 1395/07/01
تاریخ خاتمه :1