گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - معماری
مرتبه علمي : دانشیار

  • با سلام. دانشجویان ارشد به زمان اعلام شده برای ارایه مدارک طرح خود توجه و دقت فرمایند.
سوابق اجرایی

1 عضو کمیته خیرین دانشگاه هنر اصفهان

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1399/06/01
تاریخ خاتمه :


2 عضو کمیسیون آموزش و پژوهش

مؤسسه محل اشتغال : سازمان نظام مهندسی اصفهان
تاریخ شروع : 1397/10/14
تاریخ خاتمه :


3 عضو کمیته بررسی علمی اعضای هیات علمی

مؤسسه محل اشتغال : داشگاه آزاد، استان اصفهان
تاریخ شروع : 1390/07/10
تاریخ خاتمه : 1392/07/10


4 عضو کمیته طرح های عمرانی

مؤسسه محل اشتغال : هنر اصهان
تاریخ شروع : 1395/08/17
تاریخ خاتمه :


5 عضو کمیته تدوین طرح راهبردی

مؤسسه محل اشتغال : هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1395/08/09
تاریخ خاتمه : 1396/08/13


6 عضو حقیقی شورای آموزش

مؤسسه محل اشتغال : هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1396/07/01
تاریخ خاتمه :


7 عضو شورای دانشگاه

مؤسسه محل اشتغال : هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1394/07/01
تاریخ خاتمه :


8 سرپرست تحصیلات تکمیلي (دوره دکترا )

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1392/08/04
تاریخ خاتمه : 1394/08/04


9 مدیر گروه دوره دکترای معماری 4

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1392/06/13
تاریخ خاتمه : 1394/06/13


10 رییس دانشکده معماری و شهرسازی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1394/08/18
تاریخ خاتمه :


تا کنون
11 سرپرست دانشکده معماری و شهرسازی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


1393-1397

1