گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
مرتبه علمي : استاد تمام

  • اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران www.niconf.ir شروع و پایان کنفرانس: 8 مردادماه 94 آخرین مهلت ارسال مقالات : 10 تیرماه 94
  • کنفرانس بین‌المللی علوم، مهندسی و فناوری‌های محیط‌زیست و نمایشگاه تخصصی، با حمایت دانشکده محیط‌زیست دانشگاه تهران در روزهای 15 و 16 اردیبهشت ماه 1394 www.ceset.irwww.ceset.ir
  • فراخوان ارسال مقاله دومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار www.ArchConf.ir
  • همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی از آغاز هزاره سوم: www.iacut.com/fa
سوابق اجرایی

1 عضو گروه پژوهشی مطالعات کاربردی دانشگاه هنر اصفهان

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1390/09/08
تاریخ خاتمه :


2 عضو شورای پژوهشی دانشکده معماری و شهرسازی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1392/04/04
تاریخ خاتمه :


3 دبیرکمیته کارگروه بررسی صلاحیت علمی اعضای هیئت علمی داوطلب جذب و استخدام در گروه شهرسازی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1392/02/21
تاریخ خاتمه : 1393/02/21


4 عضو کارگروه بررسی صلاحیت علمی اعضای هیئت علمی داوطلب جذب و استخدام در گروه شهرسازی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1389/04/01
تاریخ خاتمه : 1391/04/01


5 عضو کمیته راهبردی دکتری شهرسازی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1392/02/21
تاریخ خاتمه : 1393/02/21


6 دبیر کمیته تخصصی دکتری شهرسازی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1392/02/18
تاریخ خاتمه : 1393/02/18


7 مدیر گروه شهرسازی دوره دکتری

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1391/07/01
تاریخ خاتمه : 1393/02/14


8 مدیر گروه شهرسازی گرایش ارشد طراحی شهری

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1388/07/11
تاریخ خاتمه :


تا کنون
9 مدیر گروه شهرسازی در مقاطع کارشناسی، ارشد طراحی و برنامه ریزی شهری

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1388/07/11
تاریخ خاتمه : 1392/10/301