مرتبه علمي : استاد تمام

سوابق اجرایی

1 عضویت هیات تحریریه نشریه پژوهش های ایران شناسی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه تهران
تاریخ شروع : 1391/02/15
تاریخ خاتمه :


2 سر دبیری و عضویت هیات تحریریه نشریه مرمت و معماری

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1395/10/13
تاریخ خاتمه :


3 عضو اصلی هیات بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1395/10/18
تاریخ خاتمه :


4 عضو گروه علمی مطالعات هنر و زیبا شناسی

مؤسسه محل اشتغال : جشنواره بین المللی فارابی
تاریخ شروع : 1397/10/17
تاریخ خاتمه :


5 عضو کمیته منتخب هیأت ممیزه دانشگاه

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1391/04/12
تاریخ خاتمه :


6 عضو شورای استعداد های درخشان

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1394/11/12
تاریخ خاتمه :


7 عضو کمیته ترفیعات دانشگاه هنر اصفهان

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1394/02/06
تاریخ خاتمه :


8 عضو هیأت اجرایی جذب اعضا هیأت علمی منطقه 6

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1379/07/02
تاریخ خاتمه :


9 عضو کار گروه بررسی توانایی علمی رشته های هنر

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی - واحد نجف آباد
تاریخ شروع : 1388/07/01
تاریخ خاتمه :


10 عضو هیأت ممیزه دانشگاههای هنر

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1395/07/01
تاریخ خاتمه :


11 معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1394/06/01
تاریخ خاتمه :


12 مدیر گروه آموزشی باستان شناسی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1387/01/01
تاریخ خاتمه : 1390/01/01


13 - عضو و رئیس هیأت امنای مؤسسه آموزش عالی

مؤسسه محل اشتغال : مؤسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی سپهر اصفهان
تاریخ شروع : 1390/02/01
تاریخ خاتمه : 1394/12/01


14 عضو علمی شورای پژوهشی

مؤسسه محل اشتغال : اداره کل ارشاد اسلامی استان اصفهان
تاریخ شروع : 1382/03/01
تاریخ خاتمه : 1385/03/01


15 - عضو گروه تخصصی هنر شورای بورس خارج از کشور

مؤسسه محل اشتغال : وزارت علوم تحقیقات و فناوری
تاریخ شروع : 1387/07/01
تاریخ خاتمه : 1389/01/01


16 عضو هیأت اجرایی جذب

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1387/02/01
تاریخ خاتمه : 1392/06/01


17 رئيس دانشكده مرمت

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1386/04/01
تاریخ خاتمه : 1392/04/01


18 مدیر گروه آموزشی دروس عمومی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1379/07/01
تاریخ خاتمه : 1383/06/301