گروه آموزشی : صنایع دستی
دانشکده : صنایع دستی
مرتبه علمي : استادیار

سوابق اجرایی

1 مدیر گروه صنایع دستی

مؤسسه محل اشتغال : دانشکاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1396/09/27
تاریخ خاتمه : 1399/08/121