گروه آموزشی : صنایع دستی
دانشکده : صنایع دستی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - پژوهش هنر - گرایش تزئینات معماری و هنرهای سنتی

سوابق اجرایی

1 رئیس گروه آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه هنر اصفهان

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1401/09/14
تاریخ خاتمه :


2 سرپرست گروه آموزشی صنایع دستی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده صنایع دستی)
تاریخ شروع : 1402/09/04
تاریخ خاتمه :1