مرتبه علمي : مربی

  • هنرمند برگزيده سال 1401 در گروه هنر اسلامي
  • انتشار کتاب "هنر واقعیت افزوده " توسط انتشارات دانشگاه هنر اصفهان(اولین دوره نشر کتاب دانشگاه هنر اصفهان)
  • تاسیس اولین باشگاه کارآفرینی دانشجویی و خلق بازی پازل با به کارگیری هنر نگارگری و هندسه نقوش اسلامی به همراه ادبیات پارسی
  • چاپ کتاب "نگارگری در هنرهای جدید" نوشته محمد رضا شیروانی توسط انتشارات شهرداری اصفهان
سوابق اجرایی

1 عضویت در شورای انتشارات دانشگاه هنر اصفهان

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1400/09/01
تاریخ خاتمه :


1401
2 عضویت در " شورای تجهیزات دانشگاه هنر اصفهان "

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1400/09/01
تاریخ خاتمه :


3 استاد مشاوره انجمن علمی هنر اسلامی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1400/07/01
تاریخ خاتمه : 1400/12/01


4 نماینده دانشکده صنایع دستی در کمیته کارآفرینی دانشگاه هنر اصفهان

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1396/02/16
تاریخ خاتمه :


تا کنون
5 مشاور انجمن علمی گروه هنر اسلامی

مؤسسه محل اشتغال : دانشکده هنر ادیان و تمدن ها
تاریخ شروع : 1394/11/01
تاریخ خاتمه :


تا کنون
6 عضو شورای انتشارات دانشگاه هنر اصفهان

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1394/10/29
تاریخ خاتمه : 1395/06/14


7 عضوکارگروه تخصصی داوری بخش نگارگری اولین نمایشگاه سالانه دانشگاه

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1392/02/12
تاریخ خاتمه :


8 عضو شورای سیاستگذاری سیزدهمین جشنواره ملی امام رضا(ع)

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1393/11/14
تاریخ خاتمه : 1394/09/30


9 نماینده پژوهشی دانشکده هنرادیان و تمدن ها در شورای پژوهشی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1392/12/17
تاریخ خاتمه : 1394/12/17


10 سرپرستی گروه آموزشی هنراسلامی در مقطع کارشناسی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1392/09/24
تاریخ خاتمه : 1395/06/14


11 هیات علمی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1390/11/01
تاریخ خاتمه :


تا کنون

1