مرتبه علمي : استادیار

سوابق اجرایی

1 عضو کارگروه بررسی توانایی علمی دانشکده هنر ادیان و تمدن ها

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1394/01/30
تاریخ خاتمه :


2 عضو کمیته تخصصی دکتری پژوهش هنر

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1393/11/30
تاریخ خاتمه :


3 معاون آموزشی دانشکده هنر ادیان و تمدن ها

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1393/12/15
تاریخ خاتمه :


4 مدیر گروه هنر اسلامی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1387/07/01
تاریخ خاتمه : 1387/10/30


5 عضو پژوهشی معاونت پژوهشی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :1