گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - معماری
مرتبه علمي : دانشیار

سوابق اجرایی

1 سرپرستی دفتر نظارت و ارزیابی آموزشی دانشگاه هنر اصفهان

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1389/02/28
تاریخ خاتمه : 1390/03/17


2 داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی- مقالات، کتاب، آزمون جامع دکتری، پایان نامه های دکتری، ارشد و کارشناسی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1388/10/11
تاریخ خاتمه : 1400/12/28


فعالیت های پژوهشی و اجرایی

1