گروه آموزشی : مرمت و احیاء بناها و بافتهای تاریخی
دانشکده : حفاظت و مرمت
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - معماری - مرمت آثارتاریخی-
مرتبه علمي : دانشیار

سوابق اجرایی

1 استاد مشاور انجمن علمی دانشجویان مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی در دانشکده مرمت.

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1396/12/23
تاریخ خاتمه :


ادامه دارد
2 عضو هیات امنای مجموعه فرهنگی - تاریخی شهر اصفهان

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1386/08/07
تاریخ خاتمه : 1390/08/07


حکم چهار ساله.
3 عضو هیات تحریه نشریه علمی - پژوهشی مرمت و معماری

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1390/08/12
تاریخ خاتمه :


در حال حاضر ادامه دارد.
4 عضو هیات اجرایی جذب

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1394/11/01
تاریخ خاتمه :


با حکم چهار ساله.
5 مدیر گروه مرمت بناها و بافت های تاریخی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1394/11/11
تاریخ خاتمه : 1396/10/11


6 رییس دانشکده مرمت

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1384/02/31
تاریخ خاتمه : 1386/04/15


7 عضو هیات علمی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1374/09/02
تاریخ خاتمه :


استادیار گروه آموزشی مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی در دانشکده مرمت.

1