گروه آموزشی : مرمت آثار و اشیاء فرهنگی
دانشکده : حفاظت و مرمت
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مرمت اشیاء
مرتبه علمي : استادیار

سوابق اجرایی