مرتبه علمي : استادیار

سوابق اجرایی

1 معاون دانشجویی و فرهنگی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1397/07/20
تاریخ خاتمه : 1401/12/20


2 معاون دانشجویی و فرهنگی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1387/07/27
تاریخ خاتمه : 1391/06/31


3 مدیر گروه نقاشی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1385/10/23
تاریخ خاتمه : 1387/07/27


4 مدیر گروه پژوهش هنر

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1401/12/26
تاریخ خاتمه :


5 عضو هیات علمی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1385/04/01
تاریخ خاتمه :1