مرتبه علمي : استادیار

سوابق اجرایی

1 سرپرست معاونت پژوهشی دانشکده معماری و شهرسازی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1394/09/28
تاریخ خاتمه :


2 داوری مسابقات ملی علمی دانشجویی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه صنعتی اصفهان
تاریخ شروع : 1394/11/27
تاریخ خاتمه : 1394/11/28


3 • عضو اصلي كميته داوري سومين جشنواره بين المللي مد و لباس فجر

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع : 1392/10/01
تاریخ خاتمه :


4 • عضو كميته اجرايي پنجمين كنگره بين المللي رنگ و پوشش

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع : 1392/07/18
تاریخ خاتمه :


5 مسئول نشست رنگ در هنر و طراحی

مؤسسه محل اشتغال : پنجمین کنگره بین المللی رنگ و پوشش
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


6 عضو کمیته راهبردی تحقیق و توسعه

مؤسسه محل اشتغال : وزارت صنایع و معادن اصفهان
تاریخ شروع : 1379/06/01
تاریخ خاتمه : 1381/06/01


7 مدیر سالن های رنگرزی، تکمیل، چاپ وکنترل کیفیت

مؤسسه محل اشتغال : کارخانجات رنگرزی و تکمیل گلساز
تاریخ شروع : 1377/06/01
تاریخ خاتمه : 1377/06/01


8 مدیر تحقیق و توسعه ( R&D)

مؤسسه محل اشتغال : شرکت صنایع ماشین سازی آذربایجانی اصفهان
تاریخ شروع : 1378/06/01
تاریخ خاتمه : 1381/06/01


9 نماینده دانشجوئی " Society of Dyers and Colorists (SDC)"

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه لیدز انگلستان - دانشکده طراحی
تاریخ شروع : 1386/06/10
تاریخ خاتمه : 1386/06/10


10 مشاور دانشجویی مقطع کارشناسی ارشد و کارشناسی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه صنعتی اصفهان
تاریخ شروع : 1391/07/01
تاریخ خاتمه : 1391/07/01


تا کنون ادامه دارد
11 تدریس یار

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه لیدز انگلستان - دانشکده طراحی
تاریخ شروع : 1385/07/10
تاریخ خاتمه : 1387/07/10


12 استاد راهنما و مدرس مقطع کارشناسی ارشد

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه علم و فرهنگ تهران
تاریخ شروع : 1391/10/01
تاریخ خاتمه : 1391/07/01


ئانشکده هنر و معماری
13 عضو هیئت علمی و استادیار پژوهشی

مؤسسه محل اشتغال : موسسه علوم و فناوری رنگ و پوشش
تاریخ شروع : 1391/03/27
تاریخ خاتمه : 1393/06/311