گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
مرتبه علمي : مربی

سوابق اجرایی

1 عضو شورای راهبردی گروه کارآفرینی و ارتباط با جامعه

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1394/07/01
تاریخ خاتمه : 1395/06/31


2 عضو شورای تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1394/02/01
تاریخ خاتمه : 1396/06/31


3 مشاور انجمن علمی گروه طراحی صنعتی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1393/07/01
تاریخ خاتمه :


4 موسس و رئیس هیئت مدیره

مؤسسه محل اشتغال : شرکت طراحان سرزمین آران
تاریخ شروع : 1394/07/01
تاریخ خاتمه : 1396/03/31


5 مدیر گروه طراحی صنعتی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1392/11/01
تاریخ خاتمه : 1396/03/31


6 عضو کمیته ایمنی و محیط زیست دانشگاه هنر اصفهان

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1390/07/01
تاریخ خاتمه :


7 مدرس

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1389/07/01
تاریخ خاتمه :


8 طراح

مؤسسه محل اشتغال : شرکت رنگین نما
تاریخ شروع : 1389/03/02
تاریخ خاتمه : 1389/11/15


9 طراح

مؤسسه محل اشتغال : شرکت تبلیغاتی ارغوان
تاریخ شروع : 1388/07/10
تاریخ خاتمه : 1389/04/021