مرتبه علمي : استادیار

سوابق اجرایی

1 عضو هیات علمی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1391/11/01
تاریخ خاتمه :


2 عضو هیات علمی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه یزد
تاریخ شروع : 1380/07/01
تاریخ خاتمه : 1386/06/311