گروه آموزشی : عكاسی
دانشکده : هنرهای تجسمی
مرتبه علمي : استادیار

سوابق اجرایی

1 مدیریت گروه عکاسی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان- گروه عکاسی
تاریخ شروع : 1394/10/19
تاریخ خاتمه :


مديريت گروه عكاسي دانشگاه هنر اصفهان - دی ماه 1394 تاکنون
2 عضو هیات علمی و مدرس گروه عکاسی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1387/07/01
تاریخ خاتمه :


عضو هيات علمي و مدرس گروه عکاسی دانشگاه هنر اصفهان - مهر ماه 1387 تاكنون
3 مدیریت گروه عکاسی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان- گروه عکاسی
تاریخ شروع : 1388/04/01
تاریخ خاتمه : 1388/04/01


مديريت گروه عكاسي دانشگاه هنر اصفهان - تير 1388 تا تیر 1392
4 مدرس عکاسی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر تهران
تاریخ شروع : 1383/11/01
تاریخ خاتمه : 1387/11/01


تدريس عكاسي در دانشگاه هنر تهران از سال 1383 تا 1387
5 مدرس عکاسی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان- گروه عکاسی
تاریخ شروع : 1385/11/01
تاریخ خاتمه : 1395/11/01


تدريس عكاسي در دانشگاه هنر اصفهان - از بهمن 1385 تاکنون
6 مدرس عکاسی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده هنر نیشابور
تاریخ شروع : 1385/07/01
تاریخ خاتمه : 1385/03/31


تدريس عكاسي در دانشگاه فردوسي مشهد دانشكده هنر نيشابور- از مهر سال 1385 تا 1387
7 مدرس عکاسی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه گیلان- دانشکده معماری و هنر
تاریخ شروع : 1385/11/01
تاریخ خاتمه : 1387/11/01


تدريس عكاسي در دانشگاه گيلان- دانشكده معماري و هنر- از بهمن 1385 تا بهمن 1387
8 مدرس عکاسی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی- دانشکده هنر و معماری واحد تهران مرکز
تاریخ شروع : 1382/07/01
تاریخ خاتمه : 1385/11/01


تدريس عكا سي در دانشگاه آزاداسلامي - دانشکده هنر و معماري تهران از سال 1382 الي 1385
9 مدرس عکاسی

مؤسسه محل اشتغال : خانه عکاسان ایران
تاریخ شروع : 1383/07/01
تاریخ خاتمه :


تدريس عكاسي در خانة عكاسان ايران- تهران- به مدت سه ترم از سال 1383
10 مدرس عکاسی

مؤسسه محل اشتغال : مرکز فوق برنامه دانشگاه تهران
تاریخ شروع : 1382/07/01
تاریخ خاتمه :


تدريس عكاسي در مركز فوق برنامه دانشگاه تهران از سال 1382 به مدت دو ترم تحصيلي
11 مدرس عکاسی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه جامع علمی و کاربردی
تاریخ شروع : 1382/07/01
تاریخ خاتمه : 1383/03/31


تدريس عكاسي در دانشگاه جامع علمي وكاربردي تهران مراكز شماره 14 – 25 و 12 به مدت یک ترم

1